Pirkimo taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.

1.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie taisyklių pakeitimus, taisymus ir papildymus, pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

2. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

2.1 Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

2.2 Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Pirkimo sąlygų, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.3 Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

3. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (žr. Grąžinimo ir garantijos sąlygas, kurios yra neatsiejama šių Taisyklių dalis).

3.3 Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

3.4 Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.5 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.6 Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka pasirinkęs vieną iš pasiūlytų mokėjimo būdų. Jei pirkėjas užsakymą apmoka kitu, nei užsakymo pateikimo metu pasirinktu būdu, jis turi apie tai nedelsdamas infomuoti Pardavėją telefonu arba el. laišku. Priklausomai nuo pasirinkto prekių krepšelio bei pristatymo būdo, Pardavėjas gali pasiūlyti apmokėjimą atsiimant prekes. Tokiu atveju prekės rezervuojamos ir užsakymas pradedamas vykdyti nedelsiant.

3.7 Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.8 Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2 Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis el. parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.3 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

4.4 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.5 Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5. PREKIŲ UŽSAKYMAS, KAINOS, ATSISKAITYMO TVARKA, TERMINAI

5.1 El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

5.2 Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

5.3 Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

5.3.1 Atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda el. parduotuvėje (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį), arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko bei atskiru el. laišku atsiųsti Pardavėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Užsakyti” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus arba atskiru el. laišku neatsiuntus Pardavėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo ir pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo ir pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

5.3.2 Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, internetu arba atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.

5.3.3 Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

5.3.4 Sudarydamas pirkimo sutartį pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu el. pašto adresu bus siunčiama užsakymo el. PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis. PVM sąskaita faktūra kartu laikoma ir garantiniu talonu, jei bent vienai iš užsakyme esančių prekių taikoma garantija. Sąskaita faktūra siunčiama el. paštu darbo dienomis per 5 darbo dienas nuo momento, kai Pirkėjas atsiima užsakymą ar Pardavėjas perduoda prekes kurjeriui (jei prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis kurjerio paslaugomis).

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

6.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:

6.1.1 užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;

6.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.

6.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatyta tvarka, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

6.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 6.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

6.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

6.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

7. ATSAKOMYBĖ

7.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

7.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis el. parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos el. parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų el. parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie el. parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą el. parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme).

7.4. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie el. parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie el. parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

8. INFORMACIJOS SIUNTIMAS IR RINKODARA

8.1 Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

8.2 Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų paskelbimo momento.

8.3 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

8.4 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

8.5 Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1 Šios prekių pirkimo-pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

9.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

9.3 Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

9.4 Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.